Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Traugutta 5
Placówki
Historia i ważne daty

Poniższa historia budynku przy ul. Traugutta 5 to fragment obszernej pracy magisterskiej pod tytułem "Cele i zadania Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy w 2010 roku, w odniesieniu do oczekiwań wychowanków".
Pracę tę napisała pani Sylwia Mayer, której bardzo dziękujemy za udostępnienie materiałów.

ROZDZIAŁ 1

PROBLEMATYKA

1.1.Historia budynku przy ulicy Traugutta 5 wchodzącego w skład Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Bydgoszczy

"Okazały budynek wzniesiony z czerwonej cegły, z elewacjami urozmaiconymi tynkowanymi płycinami. Piętrowy z poddaszem, podpiwniczony, nakryty dachami dwuspadowymi. Bryła obiektu symetryczna, z bocznymi skrzydłami zwieńczonymi szczytami schodkowymi. Okna prostokątne zamknięte łukami odcinkowymi".(1)

Rozwój instytucji wychowania opiekuńczego w Polsce — rys historyczny

Historia opieki nad dzieckiem w naszym kraju łączy się z początkiem jego państwowości, a przede wszystkim z przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa. Ówczesna opieka była w tamtym czasie częścią działalności nowo powstałego kościoła. W niezmienionej postaci istniała do końca XV wieku. Pierwsza wzmianka historyczna traktująca o sprawowaniu opieki nad dziećmi dotyczy początków XIII wieku.W Krakowie, w szpitalu Zakonników P.W. Świętego Ducha tamtejsi zakonnicy opiekowali się dziećmi tzw. podrzutkami. Mniej więcej w tym samym czasie powstał przytułek dla sierot zlokalizowany przy Kościele Świętego Bennona w Warszawie. Z początkiem XVI wieku państwo polskie podjęło pierwsze próby uczestnictwa w pracy opiekuńczej prowadzonej dotychczas przez duchowieństwo. Na samym początku działalności państwowej przytułki istniały wyłącznie przy klasztorach.(2)
Od XVI wieku powstawały zakłady opieki nad dziećmi, fundowane przez proboszczów, właścicieli ziemskich i gromady włościańskie. Działalność Państwa Polskiego ograniczała się w tamtym czasie do zatwierdzania istniejących już fundacji przez Stany Rzeczypospolitej. Finansowo Państwo Polskie wspierało zakłady opieki nad dziećmi, poprzez zwalnianie ich od płacenia podatków oraz innych ciężarów.(3)

"Najważniejszą znaną instytucją opiekuńczą dla dzieci był przytułek utworzony w Warszawie przez księdza Gabriela Boudoina ze Zgromadzenia Misjonarzy, który od 1732 roku rozpoczął zbieranie podrzutków i umieszczał je w domu przy Kościele Św. Krzyża. Zakład ten nazywany był Szpitalem Dzieciątka Jezus".(4) Zgromadzenie to działa do chwili obecnej zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W mieście naszym, Bydgoszczy, Zgromadzenie to działa przy Bazylice Mniejszej Św. Wincentego a Paulo, kontynuując tradycje historyczne księdza Gabriela Baudoina.

W latach 1768-1775 pojawiły się pierwsze akty prawne regulujące powyższe zagadnienie. W 1773 roku Rzeczpospolita Polska w ramach ustaw Komisji Edukacji Narodowej nadała prawne działanie wychowaniu umysłowemu i moralnemu dziecka. "Obejmowało ono również: potrzebę starań około dziecięcia od pierwszych jego życia początków, około zdrowia, czerstwości i sił jego, starań stosowanych do pomnażającego się wieku, a zawsze za cel mających uczynić człowieka szczęśliwym i do wykonania powinności zdolnym".(5)

2 lipca 1900 roku uchwalona została ustawa " O opiekuńczem wychowaniu nieletnich".(6) Kwestie szczegółowe określały akty prawne niższego rzędu, rozporządzenia i pisma okólne Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

1 2 3 4 5 » »»