Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Hostel
Placówki
Placówki Wsparcia Dziennego
W ramach działalności Hostelu funkcjonują trzy Placówki Wsparcia Dziennego. Dwie z Placówek znajdują się w budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5.

Placówka Wparcia Dziennego nr 3 znajduje się natomiast w budynku przy ul. Stolarskiej 2.

Program pracy wychowawczej dla Placówek Wsparcia Dziennego obejmuje:

Cele główne:

I. Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum.

II. Opieka wychowawcza.

III. Działania terapeutyczne i profilaktyczne.

VI. Wsparcie rodziny w działaniach na rzecz pozostania dziecka w dotychczasowym środowisku rodzinnym.

Cele główne są realizowane przez następujące cele szczegółowe:

• współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanka i instytucjami

• praca z wychowankami nad uzupełnianiem braków programowych i zaległości z poszczególnych przedmiotów szkolnych

• pomoc i wspieranie w rozwiązywaniu problemów osobistych

• prowadzenie zajęć specjalistycznych

• organizowanie pracy placówki zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami wychowanków

• prowadzenie zajęć przygotowujących do samodzielnego życia

• praca wychowawcza mająca na celu kształtowanie postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości.

W Placówce Wsparcia Dziennego nr 1 realizowany jest autorski program z zakresu arteterapii pn. "Pastel".

Arteterapiato leczenie sztuką, terapia poprzez sztukę. Czerpie ona z dwóch równoważnych elementów jakimi są sztuka (twórczość) i terapia.

Głównym celem arteterapii jest dokonywanie zmiany i wzrostu oraz rozwój osobisty uczestników poprzez stosowanie materiałów i działań artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających warunkach. Arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, oraz podnosić samoocenę i samoświadomość.

W Placówce Wsparcia Dziennego nr 3 Program Zajęć Socjoterapeutycznych pn. "Barwy Uczuć".

Pogram koncentruje się na takich sytuacjach, gdzie podstawowym celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dziecka, zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania inapięć wychowanków oraz nauka wyrażania własnych potrzeb.Program ma na celu uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć i odczuć innych osób.