Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stowarzyszenie TAK dla POMOCY
Placówki
Regulaminy

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA "Tak dla POMOCY"


§ 1.


1. Zarząd Stowarzyszenia "TAK dla POMOCY" zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, Uchwał Walnego Zebrania i niniejszego Regulaminu.

2.Siedzibą Zarządu mieści się przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy.

3.Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.


§ 2.


1.Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie w czynnościach sądowych i pozasądowych.

2.Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej jego członków.


§ 3.


1.Skład oraz tryb powoływania i odwoływania Zarządu określa § 17 ust.1-3 Statutu Stowarzyszenia.

2.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub v-ce prezesa zgodnie z § 27 ust.1 Statutu Stowarzyszenia.

3.Każdy członek Zarządu uprawniony jest do podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach bieżących – według przydzielonego mu zakresu kompetencji. W razie sprzeciwu chociażby jednego członka Zarządu co do określonego sposobu prowadzenia sprawy lub organizowania działalności Stowarzyszenia, następuje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy uchwałą Zarządu.

§ 4.


1.Do obowiązków Zarządu należy w szczególności :

1)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

3)opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,

4)prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

5)realizacja programu i celów Stowarzyszenia,

6)określanie szczegółowych kierunków działania Zarządu oraz kompetencji poszczególnych członków Zarządu,

7)opracowanie preliminarza budżetowego,

8)podejmowanie uchwał w sprawach nabycia majątku ruchomego lub nieruchomego,

9)ustalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Biura Stowarzyszenia,

10)organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11)ustalanie wysokości składek członkowskich i kontrolowanie ich opłacania,

12)zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej,

samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

13)powoływanie specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,

14)zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnienie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,

15)udzielanie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,

16)wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,

17)przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo – ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia.


§ 5.


Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :

1)w sprawach członkowskich :

a)przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, na zasadach określonych w Statucie,

b)przyjmowanie oświadczeń nowych członków o wstąpieniu do Stowarzyszenia,

c)ustalanie zasad wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających,

d)skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających,

e)składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,

f)wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

2)w sprawach Walnego Zebrania Członków :

a)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

b)przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,

c)przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,

3)w sprawach majątkowych :

a)pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

b)inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Statucie Stowarzyszenia.


§ 6.


1.Prace Zarządu organizuje i pracom tym przewodniczy Prezes Zarządu.

2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. W razie złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez członka Zarządu, Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym :

1)członkowie Komisji Rewizyjnej,

2)przedstawiciele członków wspierających,

3)goście zaproszeni przez Zarząd.

5.Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes lub zwołujący, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu. Wnioski członków Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami, składane są do Biura Stowarzyszenia w terminie nie krótszym niż na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.


§ 7.


1.O dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia, na trzy dni przed posiedzeniem.

2.Z ważnych powodów posiedzenie może być zwołane bez zachowania trzydniowego terminu powiadomienia.

3.Obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie


§ 8.


1.Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny wskazany przez Prezesa członek Zarządu, zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia.

2.Po otwarciu posiedzenia stwierdza się prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

3.W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nie przewidzianej w porządku obrad lub o nierozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu.


§ 9.


1.Zarząd głosuje jawnie.

2.Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek członka Zarządu.


§ 10.


1.Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole z posiedzenia.

2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

3.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

4.Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.


§ 11.


1.Projekt uchwały Zarządu powinien zawierać w szczególności :

1)tytuł uchwały,

2)podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

3)określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

4)wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5)termin wejścia w życie uchwały.

2.Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Zarządu, numerem uchwały według kolejności, wskazuje rok i datę jej podjęcia.

3.Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.


§ 12.


1.Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant.

2.Posiedzenia Zarządu obsługuje Biuro Stowarzyszenia.

3.Protokół zawiera w szczególności :

1)datę posiedzenia,

2)porządek posiedzenia,

3)krótki opis przebiegu dyskusji,

4)wyniki głosowań,

5)numery i tytuły podjętych uchwał,

6)zdania odrębne do podjętych uchwał,

7)złożone do protokółu oświadczenia i wnioski.

4.Do protokółu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Zarządu.

5.Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

6.Rejestr uchwał i protokółów prowadzi Biuro Stowarzyszenia.


§ 13.


Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.


§ 14.


1.Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2.Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ składu Zarządu.

3.Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


§ 15.


Regulamin Zarządu został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 21.05.2012 r. w Bydgoszczy i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podpisy:

1. Prezes …………………

2. V-ce prezes …………………

3. Sekretarz …………………

4. Skarbnik …………………