Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Stowarzyszenie TAK dla POMOCY
Placówki
Statut

STATUT STOWARZYSZENIA "TAK dla POMOCY"ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1


Stowarzyszenie "TAK dla POMOCY" zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest organizacją, dobrowolną, samorządna i społeczną.

§2


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§3


Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4


Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5


Stowarzyszenie działa głównie w obszarach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, resocjalizacji terapii i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz bezpieczeństwa, edukacji, zapobiegania patologiom społecznym, kultury i rozrywki, a ponadto sportu i ekologii.

§6


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków.


ROZDZIAŁ II


CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§7


1.Celem ogólnym Stowarzyszenia jest:

a.zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach rodzin z małoletnimi dziećmi, nieletnich, osób samotnych i starszych, takich jak: niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne,

b.prowadzenie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych,

c.upowszechnienie wzorców i postaw akceptowanych społecznie,

d.edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kształtowania umiejętności społecznych,

e.zapobieganie zjawiskom przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

f.zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci , młodzieży i dorosłych , w tym osób niepełnosprawnych somatycznie i intelektualnie

g.promowanie i upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów-mediacje i negocjacje

2. Do celów i zadań szczegółowych Stowarzyszenia należy :

a.kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie społeczeństwa o charakterze ww. zjawisk i możliwości zapobiegania im,

b.rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami i inicjatywami społecznymi w zakresie zapobiegania patologiom społecznym,

c.podejmowanie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie odpowiednich zachowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, aby niestały się ofiarą przestępstwa,

d.udzielanie pomocy i wsparcia osobom w rodzinie, których występują zjawiska patologiczne i bieda,

e.upowszechnianie i ochrona praw dziecka szczególnie krzywdzonego,

f.współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży (sądy, policja, pomoc społeczna, służba zdrowa i inne),

g.inspirowanie i wspieranie placówek i tych form działalności, które tożsame są z celami


§8


1.Stowarzyszenie realizuje swoje zadania i cele poprzez:

a.wnioskowanie, inicjowanie i współdziałanie z władzami i administracją samorządową, zabiegając o to, by działania dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży były zadaniami priorytetowymi,

b.współpracę z istniejącymi w kraju pokrewnymi stowarzyszeniami oraz instytucjami powołanymi do zapobiegania patologii społecznych i odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży,

c.wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczanie zjawisk patologicznych zagrażających nieletnim,

d.prowadzenie własnych działań informacyjnych poprzez broszury, ulotki, spotkania, festyny, prelekcje, wykłady, seminaria, telefony zaufania, punkty konsultacyjno – poradniane, inspirowanie działalności publikacyjnej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu,

e.wprowadzanie własnych programów dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zlecanie opracowania takich programów podmiotom prawnym lub fizycznym,

f.gromadzenie środków dla realizacji zadań dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zabieganie o przyznanie dotacji, darowizn, fundacji, grantów itp.,

g.organizowanie w szkołach spotkań i prelekcji dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

h.organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla różnych grup zawodowych, poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, i.prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji założeń statutowych,

j.zatrudnianie osób merytorycznie i fachowo przygotowanych do realizacji, ww. zadań i celów,

k.organizowanie poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

l.prowadzenie badań w zakresie diagnozowania stanu i zagrożeń dzieci i młodzieży, przygotowanie działań innowacyjnych w tym zakresie, przedstawienie wniosków i raportów dot. stanu zagrożeń dzieci, młodzieży, rodziny – właściwym organom administracji państwowej, samorządowej, zainteresowanym instytucjom,

m. tworzenie innych form wspierania inicjatywy w zakresie profilaktyki zagrożeń patologią społeczną dzieci, młodzieży i ich rodzin,

n. tworzenie i realizację wszelkich programów dot. przeciwdziałania i zwalczania agresji,

o.zbiórki środków finansowych i materialnych na pomoc dzieciom i rodzinom będącym w sytuacjach kryzysowych,

p.prowadzenie świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego,

q.prowadzenie programów kształtujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży

r.prowadzenie działalności charytatywnej dla dzieci i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych,

s.prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej, edukacyjnej,

t.prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki, rehabilitacji, ochrony zdrowia w tym zdrowia psychicznego,

u.działalność sportowa i ekologiczna,

v.działalność diagnostyczna, doradcza, mediacji i negocjacji,

w.realizacja programów dla osób przejawiających agresję i ofiar przemocy


ROZDZIAŁ III


CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§9


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.


§10


1.Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a.Członków zwyczajnych,

b.Członków wspierających,

c.Członków honorowych.

§11


1.Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych, którzy chcą czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

2.Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji.


§12


1.Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:

a.prawo udziału w zebraniach zgodnie z postanowieniami Statutu,

b.czynne i bierne prawo wyborcze w Stowarzyszeniu,

c.prawo korzystania ze świadczeń, pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.


§13


1.Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a.brania czynnego udziału w realizowaniu celów i zadań Stowarzyszenia,

b.stosowania się do postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, zarządzeń władz Stowarzyszenia,

c.regularnego opłacania składek członkowskich.

§14


1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca na rzecz stowarzyszenia pomoc materialną lub rzeczową.

2.Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3.Członkowie wspierający – osoby prawne są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych pełnomocnych przedstawicieli.

4.Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§15


1.Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać godność członka honorowego.

2.Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członków zwyczajnych Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§16


1. Członkostwo ustaje w przypadku: a.dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

b.skreślenia przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu lub z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat,

c.skreślenia przez Zarząd z powodu skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za przestępstwo umyślne,

d.skreślenia przez Zarząd z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia. – propozycja dopisku!


RODZIAŁ IV


WŁADZE STOWARZYSZENIA


§17


1.Władzami Stowarzyszenia są:

a.Walne Zebranie Członków,

b.Zarząd,

c.Komisja Rewizyjna.

2.Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym.

3.Władze Stowarzyszenia mają prawo uzupełnić swoje składy do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do dalszego pełnienia funkcji władze te mają prawo uzupełnić swoje składy do 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. – alternatywny zapis ust. 3!


§18


1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.


§19


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/2 ogółu członków Stowarzyszenia. Termin na zwołanie Zebrania Nadzwyczajnego wynosi 4 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje wyłącznie w sprawach dla rozstrzygnięcia, których zostało zwołane.


§20


Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie, przypadającym nie wcześniej niż 2 tygodnie po pierwszym terminie – bez względu na liczbę obecnych.


§21


1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a.ustalanie programu działania Stowarzyszenia,

b.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d.wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

e.podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia i zadysponowania jego majątkiem,

f.nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

g.ustalanie wysokości opłat członkowskich,

h.podejmowanie uchwał dot. zmian w statucie.


§22


1.W okresie między Walnymi Zebraniami Członków władzą jest Zarząd Stowarzyszenia liczący od 4 do 6 członków.

2.Zarząd w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona prezesa, v-ce prezesa, sekretarza i skarbnika.

3.Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do brania udziału w jego pracach.

4.Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Na tę okoliczność przedstawia stosowne pisemne oświadczenie.


§23


1.Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecnych, co najmniej ½ składu jego członków, w tym prezesa lub v-ce prezesa.


§24


1.Do kompetencji Zarządu należy:

a.realizowanie programu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,

b.działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,

c.uchwalanie planów pracy i budżetu,

d.zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,

e.podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Stowarzyszenia,

f.współpraca z właściwymi władzami, instytucjami i organizacjami w celu realizowania statutowych zadań Stowarzyszenia,

g.pobieranie składek członkowskich,

h.występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia.


§25


1.Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, w skład, której wchodzi przewodniczący oraz 2-3 członków.

2.Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.co najmniej raz w roku kontrolowanie działalności Zarządu,

b.przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wyników kontroli i wniosków z nich wynikających oraz żądanie wyjaśnień,

c.ocena projektu budżetu i bilansu,

d.występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e.wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.

4. Członkowie organu kontroli:

a.nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,

b.nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c.mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.


ROZDZIAŁ V


MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§26


1.Majątek Stowarzyszenia stanową jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a.Składki członkowskie,

b.Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy, fundacje, dochody z działalności gospodarczej,

c.Dochody z działalności statutowej,

d.Środki pozyskane ze zbiórek publicznych,

e.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,


§27


1.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub v-ce prezesa.

2.Zabrania się:

a.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanej dalej "osobami bliskimi",

b.przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c.wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d.zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ VI


ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA


§28


Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.


§29


1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.