Bydgoski Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Placówka Traugutta 5
Placówki
Zajęcia i opieka

Zespół psycho-pegadogiczny pracuje w oparciu o programy autorskie:

 1. Program dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z trudnościami adaptacyjnymi
 2. Program profilaktyczno-teraputyczny "Mistrz własnych emocji"
 3. Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży
 4. Program rozwijający umiejętności społeczne pt. "Ja i moja grupa"

Wychowankowie w zależności od potrzeb oraz zgodnie z zaleceniami postdiagnostycznymi objęci są zajęciami specjalistycznymi:

 1. Interwencja kryzysowa i poradnictwo psychologiczne
 2. Reedukacja i terapia metodą kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona z elementami Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
 3. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjno-kompensacyjne doskonalące umiejętności językowe i matematyczne
 4. Zajęcia stymulujące rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych — usprawnienie funkcji pamięci, uwagi, myślenia, spostrzegania, analizy, syntezy
 5. Diagnoza, interwencja i terapia dzieci ofiar molestowania seksualnego w oparciu o materiał realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje
 6. Zajęcia indywidualne i grupowe w wykorzystaniem metod wspierających rozwój emocjonalny dziecka (metafora psychoterapeutyczna, bajkoterapia, wizualizacja, trening relaksacyjny)
 7. Grupowy trening umiejętności społecznych służący integracji grupy, budowaniu poprawnej komunikacji i relacji interpersonalnych, przeciwdziałaniu agresji, rozwiązywaniu konfliktów i łagodzeniu napięć wewnątrzgrupowych
 8. Zajęcia grupowe w ramach społeczności wychowanków grupy usamodzielnienia i grupy wsparcia dziennego
 9. Zajęcia indywidualne dla dzieci przygotowujące je do przejścia do rodzin zastępczych

W ramach pracy wychowawczej, realizowane są następujące programy:

 1. Artterapia — cykl spotkań mający na celu uwrażliwienie i poszerzenie światopoglądu dzieci
 2. "Stop agresji i przemocy"
 3. "Już wiem, umiem, rozumiem" — program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych
 4. "Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie" — rozwój osobowości mający na celu poszerzenie wiedzy i kształtowanie pozytywnego nastawienia do życia rodzinnego i społecznego
 5. Edukacja prozdrowotna w pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie starszych dziewcząt
 6. Program profilaktyczny oparty na kampanii "Stop cyberprzemocy"
 7. Program koła fotograficznego
 8. Program zajęć plastycznych
 9. "Ja w mojej nowej grupie" — program zajęć socjoterapeutycznych wychowanków Grupy Wsparcia Dziennego.

Interwencja kryzysowa — złożenie wpisów w księdze kondolencyjnej. Trening relaksacyjny w pozycji Dennisona Ćwiczenie indywidualne — leniwe ósemki — „Gimnastyka Mózgu” Dennisona. Zajęcia grupowe — czynności wstępne (ruchy naprzemienne) z Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona. Zajęcia grupowe rozładowujące napięcie emocjonalne dzieci. Zajęcia grupowe — czynności wstępne (punkty na myślenie) z Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona Ćwiczenie funkcji koncentracji uwagi i zmysłu równowagi. Interwencja kryzysowa związana z tragedią narodową Interwencja kryzysowa — zapalenie znicza zmarłym w tragedii pod Smoleńskiem. Stymulacja funkcji grafomotorycznych wg zestawu ćwiczeń Tymichowej. Zajęcia grupowe rozładowujące napięcie emocjonalne dzieci. Zajęcia grupowe w ramach programu psychoterapeutycznego „Mistrz własnych emocji” Zajęcia grupowe wykorzystujące ćwiczenia oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

foto: Materiał BZPOiW
(zdjęć w galerii: 13)